16.000 zł. zadośćuczynienia dla potrąconej prawidłowo przechodzącej przez przejście dla pieszych.

W dniu 11 grudnia 2010r o godz. 14:30 w Krakowie miało miejsce zdarzenie drogowe, wskutek czego poszkodowana Julia M. prawidłowo przechodząca przez wyznaczone przejście dla pieszych została potrącona przez samochód.

Po wypadku Poszkodowaną przewieziono do szpitala w Krakowie, gdzie stwierdzono u niej uraz głowy, złamanie podstawy czaszki – dołu przedniego, środkowego, złamanie łuski kości potylicznej po stronie prawej, krwawienie podpajęczynówkowe, krwiak śródmózgowy w okolicy czołowej lewej, obrzęk mózgu, stłuczenie bocznych powierzchni obu stawów kolanowych, stłuczenie głowy w okolicy potylicznej.

W wyniku postępowania polubownego firma ubezpieczeniowa zdecydowała się wypłacić Poszkodowanej kwotę 7.000 zł, która w ich ocenie w pełni rekompensowała cierpienia jakich doznała nasza Klientka. Kwota ta w naszej ocenie była rażąco niska w odniesieniu do obrażeń, jakie odniosła Pani Julia M. W związku, z czym postanowiliśmy rozpocząć powództwo przed sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia.

W celu uniknięcia wydłużania się postępowania dn. 26 marca 2013r. postanowiliśmy zawrzeć ugodę sądową z Ubezpieczycielem (sygn. akt I C 816/11/S), w wyniku, której Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić poszkodowanej 16.000 zł. tytułem zaspokojenia wszelkich roszczeń.