Dochodzenie i pomoc w uzyskaniu odszkodowań

Partner Kancelaria Prawna oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Prowadzimy sprawy odszkodowawcze na etapie polubownym i przedsądowym oraz reprezentujemy Klientów w toku postępowań sądowych przeciwko ubezpieczycielom.

Naszą kancelarię tworzy zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie odszkodowawczym. Rzetelnie analizujemy sprawę i podpowiadamy najlepsze rozwiązania prawne – dopasowane do wymiaru szkody oraz obowiązujących przepisów.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody na osobie, polegające na:

 • uszkodzeniu ciała
 • rozstroju zdrowia
 • pozbawieniu życia
 • naruszeniu dóbr osobistych (np. pozbawieniu wolności)

 

do których doszło w wyniku m.in. wypadków

 • komunikacyjnych
 • w rolnictwie
 • w przestrzeni publicznej (tzw. szkody chodnikowe)
 • w pracy
 • błędu medycznego

Zgodnie z kodeksem cywilnym, szkodą na osobie są wszelkie uszczerbki, które wynikają z zastosowania wobec człowieka czynu niedozwolonego (straty materialne lub niematerialne – np. cierpienie, ból). Przepisy mówią, że osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie od sprawcy czynu niedozwolonego. Aby możliwe było ubieganie się o odszkodowanie, pomiędzy czynem niedozwolonym, a powstałą szkodą musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy.
Nasza kancelaria wnikliwie zapoznaje się z charakterem sprawy i pomaga Klientowi ustalić, czy taki związek zaistniał, a następnie podejmuje kroki mające na celu kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Głównym celem naszej Kancelarii jest pomoc w uzyskaniu odszkodowania. W ramach kompleksowej reprezentacji naszych Klientów podczas prowadzenia całego procesu odszkodowawczego, podejmiemy następujące kroki:
 • Sporządzenie i złożenie wniosku do firmy ubezpieczeniowej z roszczeniem zapłaty kwoty odszkodowania uwzględniającej: zadość­uczy­nie­nie za ból i cier­pie­nie, odszko­do­wa­nie, opiekę osób trze­cich, rentę ali­men­ta­cyjną, rentę uzu­peł­nia­jącą, zadość­uczy­nie­nie po stra­cie osoby bli­skiej, sto­sowne odszko­do­wa­nie po stra­cie osoby bliskiej,
 • Poprowadzenie korespondencji z firmą ubezpieczeniową oraz monitoring procesu odszkodowawczego,
 • Poprowadzenie negocjacji dotyczące ewentualnej ugody,
 • Wystąpienie z odwołaniem do ubezpieczyciela w przypadku, gdy kwota wypłacona przez ubezpieczyciela będzie nieadekwatna do poniesionej szkody,
 • Sporządzenie pozwu przeciwko firmie ubezpieczającej, gdy złożone odwołanie zostanie przez ubezpieczyciela odrzucone.

 

W imieniu naszych Klientów możemy ubiegać się o:

W celu umó­wie­nia się na bez­płatne spo­tka­nie z naszym doradcą lub uzy­ska­nia kon­sul­ta­cji tele­fo­nicz­nej pro­simy o wypeł­nie­nie formularza kontaktowego.

Bezpłatna analiza sprawy

Wyślij formularz lub zadzwoń: 603 440 933

Dołącz plik nr 1 (jpg / pdf / zip):
Dołącz plik nr 2 (jpg / pdf / zip):
Dołącz plik nr 3 (jpg / pdf / zip):
Dołącz plik nr 4 (jpg / pdf / zip):

Administratorem podanych danych osobowych jest T&T Partners sp. z o.o., ul. Lea 114, 30-133 Kraków. Więcej informacji na temat danych osobowych w Polityce prywatności

Loading...