Dochodzenie i pomoc w uzyskaniu odszkodowań

Partner Kancelaria Prawna (prowadzona przez spółkę T&T Partners) oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Prowadzimy sprawy odszkodowawcze na etapie polubownym i przesądowym oraz reprezentujemy Klientów w toku postępowań sądowych przeciwko ubezpieczycielom. Rzetelnie analizujemy sprawę i podpowiadamy najlepsze rozwiązania prawne – dopasowane do wymiaru szkody oraz obowiązujących przepisów.

Szkody na osobie

Naszą kancelarię tworzy zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie odszkodowawczym. Oferujemy pomoc przy odszkodowaniach za szkody na osobie.

Są to szkody polegające na:

• uszkodzeniach ciała,
• rozstroju zdrowia,
• pozbawieniu życia,
• naruszeniu dóbr osobistych (np. pozbawieniu wolności).

Zgodnie z kodeksem cywilnym, szkodą na osobie są wszelkie uszczerbki, które wynikają z zastosowania wobec człowieka czynu niedozwolonego (straty materialne lub niematerialne – np. cierpienie, ból). Przepisy mówią, że osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie od sprawcy czynu niedozwolonego. Aby możliwe było ubieganie się o odszkodowanie, pomiędzy czynem niedozwolonym, a powstałą szkodą musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy.
Nasza kancelaria wnikliwie zapoznaje się z charakterem sprawy i pomaga Klientowi ustalić, czy taki związek zaistniał, a następnie podejmuje kroki mające na celu kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

STANDARD

 • prowadzenie sprawy przez Kancelarię Prawną (etap polubowny i sądowy)
 • pokrycie kosztów postępowania polubownego w przypadku przegrania sprawy
 • pokrycie kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawy
 • pokrycie kosztów postępowania sądowego w przypadku przegrania sprawy

PREMIUM

 • prowadzenie sprawy przez Kancelarię Prawną (etap polubowny i sądowy)
 • pokrycie kosztów postępowania polubownego w przypadku przegrania sprawy
 • pokrycie kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawy
 • pokrycie kosztów postępowania sądowego w przypadku przegrania sprawy
 • wyłożenie w imieniu klienta ½ kosztów sądowych (wpis + opłata za sporządzenie opinii przez biegłych)
 • możliwość uzyskania środków finansowych niezbędnych do leczenia i rehabilitacji

PREMIUM +

 • prowadzenie sprawy przez Kancelarię Prawną (etap polubowny i sądowy)
 • pokrycie kosztów postępowania polubownego w przypadku przegrania sprawy
 • pokrycie kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawy
 • pokrycie kosztów postępowania sądowego w przypadku przegrania sprawy
 • wyłożenie w imieniu klienta kosztów sądowych (wpis + opłata za sporządzenie opinii przez biegłych)
 • możliwość uzyskania środków finansowych niezbędnych do leczenia i rehabilitacji
 • pokrycie kosztów sądowych w przypadku przegrania sprawy sądowej

Głównym celem naszej Kancelarii jest pomoc w uzyskaniu odszkodowania. W ramach kompleksowej reprezentacji naszych Klientów podczas prowadzenia całego procesu odszkodowawczego, podejmiemy następujące kroki:
 • Złożenie wniosku do policji lub prokuratury w celu uzyskania dokładnych danych o sprawcy wypadku i informacji na temat jego ubezpieczenia OC,
 • Złożenie wniosku do placówek medycznych zajmujących się poszkodowanymi w celu otrzymania dokumentacji medycznej dotyczącej odniesionych obrażeń,
 • Sporządzenie i złożenie wniosku do firmy ubezpieczeniowej z roszczeniem zapłaty kwoty odszkodowania uwzględniającej: zadość­uczy­nie­nie za ból i cier­pie­nie, odszko­do­wa­nie, opiekę osób trze­cich, rentę ali­men­ta­cyjną, rentę uzu­peł­nia­jącą, zadość­uczy­nie­nie po stra­cie osoby bli­skiej, sto­sowne odszko­do­wa­nie po stra­cie osoby bliskiej,
 • Poprowadzenie korespondencji z firmą ubezpieczeniową oraz monitoring procesu odszkodowawczego,
 • Poprowadzenie negocjacje dotyczące ewentualnej ugody,
 • Wystąpienie z odwołaniem do ubezpieczyciela w przypadku, gdy kwota wypłacona przez ubezpieczyciela będzie nieadekwatna do poniesionej szkody,
 • Sporządzenie pozwu przeciwko firmie ubezpieczającej, gdy złożone odwołanie zostanie przez ubezpieczyciela odrzucone.

Zadaniem naszej Kancelarii jest:

 • Dochodzenie odszkodowań,
 • Odzyskiwanie odszkodowań,
 • Pomoc przy odszkodowaniach.
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania – o co pomożemy się ubiegać?

Zapewniamy pomoc przy odszkodowaniach m.in. za wypadki:

 • komunikacyjne,
 • na terenie zakładu pracy,
 • podczas wykonywania obowiązków służbowych (także poza stałym miejscem pracy),
 • w rolnictwie,
 • w przestrzeni publicznej.

W imieniu naszych Klientów możemy ubiegać się o:

W celu umó­wie­nia się na bez­płatne spo­tka­nie z naszym doradcą lub uzy­ska­nia kon­sul­ta­cji tele­fo­nicz­nej pro­simy o wypeł­nie­nie formularza kontaktowego.