Dochodzenie i pomoc w uzyskaniu odszkodowań

Każdego dnia wiele osób ulega wypadkom komunikacyjnym, w rolnictwie, w pracy, czy też w wielu innych. Zadaniem naszej Kancelarii jest uzyskać dla Klienta wysokie odszkodowanie, zachowując przy tym jak najwyższe standardy obsługi naszych Klientów.

W zależności od potrzeb Klientów, nasze usługi świadczymy w ramach trzech pakietów:

STANDARD

 • prowadzenie sprawy przez Kancelarię Prawną (etap polubowny i sądowy)
 • pokrycie kosztów postępowania polubownego w przypadku przegrania sprawy
 • pokrycie kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawy
 • pokrycie kosztów postępowania sądowego w przypadku przegrania sprawy

PREMIUM

 • prowadzenie sprawy przez Kancelarię Prawną (etap polubowny i sądowy)
 • pokrycie kosztów postępowania polubownego w przypadku przegrania sprawy
 • pokrycie kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawy
 • pokrycie kosztów postępowania sądowego w przypadku przegrania sprawy
 • wyłożenie w imieniu klienta ½ kosztów sądowych (wpis + opłata za sporządzenie opinii przez biegłych)
 • możliwość uzyskania środków finansowych niezbędnych do leczenia i rehabilitacji

PREMIUM +

 • prowadzenie sprawy przez Kancelarię Prawną (etap polubowny i sądowy)
 • pokrycie kosztów postępowania polubownego w przypadku przegrania sprawy
 • pokrycie kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawy
 • pokrycie kosztów postępowania sądowego w przypadku przegrania sprawy
 • wyłożenie w imieniu klienta kosztów sądowych (wpis + opłata za sporządzenie opinii przez biegłych)
 • możliwość uzyskania środków finansowych niezbędnych do leczenia i rehabilitacji
 • pokrycie kosztów sądowych w przypadku przegrania sprawy sądowej

Głównym celem naszej Kancelarii jest pomoc w uzyskaniu odszkodowania. W ramach kompleksowej reprezentacji naszych Klientów podczas prowadzenia całego procesu odszkodowawczego, podejmiemy następujące kroki:
 • Złożenie wniosku do policji lub prokuratury w celu uzyskania dokładnych danych o sprawcy wypadku i informacji na temat jego ubezpieczenia OC.
 • Złożenie wniosku do placówek medycznych zajmujących się poszkodowanymi w celu otrzymania dokumentacji medycznej dotyczącej odniesionych obrażeń.
 • Sporządzenie i złożenie wniosku do firmy ubezpieczeniowej z roszczeniem zapłaty kwoty odszkodowania uwzględniającej: zadość­uczy­nie­nie za ból i cier­pie­nie, odszko­do­wa­nie, opiekę osób trze­cich, rentę ali­men­ta­cyjną, rentę uzu­peł­nia­jącą, zadość­uczy­nie­nie po stra­cie osoby bli­skiej, sto­sowne odszko­do­wa­nie po stra­cie osoby bliskiej.
 • Poprowadzenie korespondencji z firmą ubezpieczeniową oraz monitoring procesu odszkodowawczego.
 • Poprowadzenie negocjacje dotyczące ewentualnej ugody.
 • Wystąpienie z odwołaniem do ubezpieczyciela w przypadku, gdy kwota wypłacona przez ubezpieczyciela będzie nieadekwatna do poniesionej szkody.
 • Sporządzenie pozwu przeciwko firmie ubezpieczającej, gdy złożone odwołanie zostanie przez ubezpieczyciela odrzucone.

Zadaniem naszej Kancelarii jest:

 • Dochodzenie odszkodowań;
 • Odzyskiwanie odszkodowań;
 • Pomoc przy odszkodowaniach;

W celu umó­wie­nia się na bez­płatne spo­tka­nie z naszym doradcą lub uzy­ska­nia kon­sul­ta­cji tele­fo­nicz­nej pro­simy o wypeł­nie­nie formularza kontaktowego.

Świadczenia przysługujące poszkodowanemu lub jego rodzinie z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia: