Polityka przetwarzania danych osobowych przez T&T Partners sp. z o.o. w związku z zawarciem i realizacją Umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

Polityka przetwarzania danych osobowych przez T&T Partners sp.  z o.o.

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) T&T Partners sp. z o.o. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T&T Partners sp. z o.o., ul. Lea 114, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000483252, REGON: 122969873, NIP 6772377618, tel: 12 395 71 71, e-mail: biuro@partner-kancelaria.pl , a ponadto, że:

 1. T&T Partners sp. z o.o.(Partner Kancelaria Prawna) będzie przetwarzać następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • seria i numer dowodu osobistego
  • pozostałe dane zawarte w dowodzie osobistym (kserokopia dowodu osobistego jest wymagana przez towarzystwo ubezpieczeniowe)
  • dane dotyczące przedbiegu leczenia w związku ze zdarzeniem, którego dotyczy postępowanie zmierzające do uzyskania dla Pani/Pana odszkodowania
  • dane uzyskanie od Policji, Prokuratury, Sądów Szpitali, związku ze zdarzeniem, którego dotyczy postępowanie zmierzające do uzyskania dla Pani/Pana odszkodowania
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL
  • nr telefonu
  • adres e-mail
  • nr konta bankowego
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania kompleksowej umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem,
 3. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie kompleksowej umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO),
 4. dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia czynności związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w kompleksowej umowie o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z uwzględnieniem okresu w jakim z mocy prawa T&T Partners sp. z o.o. zobowiązany jest przechowywać dane,
 5. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  • towarzystwo ubezpieczeniowe lub inny podmiot zobowiązany do naprawienia szkody, jednostki medyczne prowadzące leczenie poszkodowanego, Policja, Sąd, Prokuratura,
  • urząd skarbowy,
  • firmom świadczącym na rzecz T&T Partners sp. z o.o. usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego - jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.
 6. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 7. informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana,
 9. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio,
 10. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres: iod@partner-kancelaria.pl,

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 

e-mail: iod@partner-kancelaria.pl

poczta: T&T Partners sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Lea 114, 30-133 Kraków.