720.000 zł przed SO w Rzeszowie

Nasza Kancelaria wywalczyła dla Pana Pawła H. z B. koło Rzeszowa łącznie 720.000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za obrażenia ciała, jakich doznał w wyniku wypadku z dnia 14.09.2008 roku. Pan Paweł przechodząc przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych został potrącony przez samochód prowadzony przez obywatela Rebupliki Czeskiej.

Pan Paweł doznał w wyniku wypadku urazu wielonarządowego, krwiaka przymózgowego, stłuczenia mózgu, stłuczenia płuc, obustronnego złamania żeber, złamania kręgosłupa lędźwiowego, złamania trzonu kości piszczelowej lewej i prawej, złamania kości udowej prawej, wieloodłamowego złamania kości promieniowej lewej.

Życie Pana Pawła po wypadku zmieniło się diametralnie – był młodym, zdrowym mężczyzną, a nagle stał się człowiekiem niezdolnym do samodzielnej egzystencji, który to wymagał przez długi okres czasu po wypadku całodobowej opieki.

Firma ubezpieczeniowa przyznała poszkodowanemu w ramach odszkodowania i zadośćuczynienia łącznie kwotę 120.000 zł. Kancelaria postanowiła pozwać czeskie towarzystwo ubezpieczeniowe. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie (Sygn. akt I C 363/10). Pozwane towarzystwo w odpowiedzi na pozew wniosło o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda Pana Pawła kosztów zastępstwa procesowego.

W trakcie rozpraw nasza Kancelaria doszła do porozumienia z czeskim towarzystwem ubezpieczeniowym. Po trwających negocjacjach czeskie towarzystwo przystało na nasze warunki – zawarliśmy w imieniu Pana Pawła ugodę przes SO. Ubezpieczyciel dopłacił jeszcze Panu Pawłowi kwotę 600.000 zł oraz przyznał na jego rzecz koszty zastępstwa procesowego w wysokośco 7.500 zł.

Po otrzymaniu dopłaty poszkodowany będzie miał “zaplecze” finansowe, pozwalające mu na dokończenie bardzo drogiego i długiego leczenia oraz na normalną egzystencję – mamy nadzieję, iż Pan Paweł szybko wróci do zdrowia.